Privacy verklaring Sunware BV T.b.v. Sollicitanten


Als je bij ons solliciteert komen wij in het bezit van diverse persoonsgegevens. We vinden het van grootbelang dat er nauwkeurig met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij verwerken en beveiligen jouw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en nemen daarbij de privacywetgeving in acht. In deze privacyverklaring leggen we je graag uit wat wij precies doen met deze persoonsgegevens en waarom, wat jij van ons mag verwachten en welke rechten jij hebt.

1. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens? 
Je gegevens worden verzameld en gebruikt door Sunware BV. Je sollicitatie komt in de meeste gevallen binnen bij de afdeling Human Resources via e-mail adres vacatures@sunware.nl. De HR afdeling zorgt voor een 1e beoordeling van jouw sollicitatie.

2. Wat is het doel en de rechtsgrond voor verwerking van jouw persoonsgegevens?
Bij elke sollicitatie handhaaft Sunware BV dezelfde ethiek en naleving. Wanneer je bij Sunware BV solliciteert zal Sunware BV de persoonsgegevens die zichtbaar zijn op je CV registreren. Het uitgangspunt is altijd enkel de gegevens te registreren die ook daadwerkelijk van belang zijn voor de sollicitatie en werving. Je CV wordt beoordeeld door de interne HR adviseur en indien van toepassing, de betrokken leidinggevende/manager beoordeeld a.d.h.v. het opgestelde functieprofiel.

Bij een positieve beoordeling zal Sunware BV je uitnodigingen voor één of meerdere kennismakingsgesprekken (afhankelijk van de selectieprocedure). Het kan zijn dat een onderdeel van de procedure het uitvoeren van een assessment is. Daarnaast kan Sunware BV kopieën opvragen van relevante diploma’s. Bij een positieve uitkomst zal Sunware BV jouw persoonsgegevens gebruiken om een arbeidsovereenkomst op te stellen.

Bij een negatieve beoordeling of evaluatie zal Sunware BV jouw gegevens binnen de vastgestelde wettelijke termijn verwijderen. Indien Sunware BV jouw gegevens langer wenst te bewaren voor eventuele toekomstige vacatures, vraagt Sunware BV hier altijd vooraf en apart jouw toestemming voor. In dit geval zullen je gegevens maximaal 1 jaar bewaard worden.

3. Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt? 
Onder persoonsgegevens verstaat Sunware BV alle informatie aan de hand waarvan jij kan worden geïdentificeerd of die betrekking heeft op jouw persoon. Anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid jou te identificeren, kunnen dus niet worden beschouwd als persoonsgegevens. Een kandidaat die (gevoelige) gegevens verstrekt waar Sunware BV niet om gevraagd heeft en voor de functie niet relevant zijn, zullen ook niet door Sunware BV worden verwerkt en bewaard. Alle persoonsgegevens die wél relevant bevonden zijn zullen volgens de wetgeving worden verwerkt. Waar nodig bijvoorbeeld om te voldoen aan toepasselijke verplichtingen van toezichthoudende instanties en nationale wetgeving op het gebied van werving en wetgeving inzake sociale zekerheid, kan Sunware BV tevens gevoelige gegevens verwerken, namelijk gezondheid gerelateerde gegevens. Sunware BV zal in het kader van werving geen andere gevoelige gegevens verzamelen of verwerken aangezien wij van mening zijn dat ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische en biometrische gegevens en gegevens inzake seksuele gerichtheid of seksueel gedrag geen verschil zullen maken bij de werving en selectie door een onderneming zoals Sunware.

4. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens? 
Naast de afdeling HR en jouw beoogde hiërarchisch en eventueel functioneel leidinggevende zal ook extern HR adviesbureau B-talented toegang hebben tot jouw persoonsgegevens. Daarnaast worden, indien onderdeel van de sollicitatieprocedure, jouw gegevens gedeeld met een externe assessment partij. Wanneer een externe partij jouw persoonsgegevens in opdracht van ons verwerkt, fungeert deze partij als verwerker. Met deze verwerker (B-talented) is een contract afgesloten voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. In deze verwerkingsoverenkomst is vastgelegd voor welk doel en op welke manier jouw persoonsgegevens mogen worden verwerkt in opdracht van Sunware BV.

5. Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard? 
Sunware BV bewaart je persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden niet langer dan nodig is. In het geval werving niet leidt tot een arbeidsverhouding, zullen jouw persoonsgegevens maximaal 4 weken bewaard worden na het einde van de sollicitatieprocedure. Sunware BV kan, indien jij daar toestemming voor geeft, jouw persoonsgegevens langer bewaren, tot maximaal een jaar, in verband met eventuele toekomstige vacatures.

6. Wat zijn jouw rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens door Sunware BV en met wie kun je contact opnemen? 
Mocht je hulp nodig hebben bij je sollicitatie of bij het beheren van jouw persoonsgegevens heb je te allen tijde de mogelijkheid om contact op te nemen met Sunware BV. Bovendien heb je te allen tijde het recht om contact op te nemen met Sunware BV indien je:
- je persoonsgegevens wenst in te zien. Dit omvat mede het recht om een kopie te verkrijgen van de verwerkte persoonsgegevens voor zover dit de rechten en vrijheden van anderen niet aantast;
- jouw onjuiste persoonsgegevens wilt rectificeren. Rectificatie omvat mede het aanvullen van onvolledige gegevens;
- jouw persoonsgegevens wenst te wissen indien wij geen rechtsgrond (meer) hebben voor verwerking ervan;
- jouw persoonsgegevens wenst te beperken wanneer je bezwaar wilt maken tegen de verwerking of tegen de juistheid van de verwerkte gegevens of wanneer je bepaalde persoonsgegevens wilt opslaan in het kader van een mogelijke vordering terwijl Sunware BV die gegevens niet langer nodig heeft in het licht van de doeleinden genoemd onder punt 2.

Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking waarvoor Sunware BV zich in punt 2 baseert op het gerechtvaardigde belang. Sunware BV zal de verwerking dan staken tenzij zij zwaarwegende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking heeft.

Bovendien heb je tevens het recht om - als je meent dat Sunware BV niet heeft gehandeld in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming – een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Indien je nadere informatie wenst over de verwerking van jouw gegevens, jouw rechten of toelichting op deze Privacyverklaring, kun je te allen tijde contact opnemen met Sunware. Voor verdere informatie over deze rechten: Cindy Baerveldt , e-mailadres (cbaerveldt@sunware.nl)

7. Wijzigingen
Sunware BV zal deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken binnen de in de desbetreffende wetgeving opgenomen bepalingen inzake privacy en gegevensbescherming.

8. Bevestiging
Door het indienen van je sollicitatie bevestig je dat je de inhoud van de Privacyverklaring hebt gelezen, begrepen en akkoord hebt bevonden. 
Laden
Laden